Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Chuyến khảo sát không quên

Chuyến khảo sát không quên

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng hành dinh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Tổng hành dinh

Xây niềm tin chiến thắng

Xây niềm tin chiến thắng

Nghe lời cha dạy

Nghe lời cha dạy

Ba bữa ăn ngon

Ba bữa ăn ngon

Chuyện tình của Trung tướng Năm Lượng

Chuyện tình của Trung tướng Năm Lượng

Làm chủ căn cứ Tân Cảnh

Làm chủ căn cứ Tân Cảnh