Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

Đồng chí Trung tướng Đỗ Vinh Quang từ trần

Đồng chí Trung tướng Đỗ Vinh Quang từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Mai Đại Từ từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Mai Đại Từ từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh từ trần

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sinh từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Dư từ trần

Đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Dư từ trần

Thiếu tướng Trần Thành Lập từ trần

Thiếu tướng Trần Thành Lập từ trần

go top