Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Vị tướng được Bác Hồ đặt tên

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Vị tướng được Bác Hồ đặt tên