Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Thượng tướng Song Hào - Vị tướng văn võ song toàn

Đại tướng Phùng Quang Thanh - dũng tướng và bản lĩnh chiến trường

Đại tướng Phùng Quang Thanh - dũng tướng và bản lĩnh chiến trường

Đại tướng Phạm Văn Trà: Vị tướng dạn dày trận mạc

Đại tướng Phạm Văn Trà: Vị tướng dạn dày trận mạc

Một vị tướng chỉ huy khoa học y học

Một vị tướng chỉ huy khoa học y học